Wednesday, April 7, 2010

˙sɹǝpɐǝɹ ƃolq ʎpʍoɥ

'ʎɹɹos
ɔʇǝ + ʇuǝɯuƃıssɐ ʎɯ ɥʇıʍ ʎsnq ʎllɐǝɹ ɯɐ ı

'os

ʇsǝʇ lɐuıɟ ʎɯ ɥsıuıɟ ı uoos sɐ ʞɔɐq ǝq ll,ı

^^ ʞɔnl ǝɯ ɥsıʍ
ɐɹɐs ♥

3 comments:

menaribagaibintang said...

hoi apsal terlabik

*angelfromthedark~ said...

okie, good luck with the asimen :)

nurilham7 said...

huh ingtkan mate den ni terbalik..
rupenye mmg tulisan terbalik..haha